Sjo  head

Om Sjömannaföreningen

Sjömannaföreningen genom tiderna

1863 Sjömannaföreningen bildas.

§1 Föreningens ändamål

Ändamålet med denna förening är, att gemensamt genom dertill bildad fond, understödja sådana Ledamöter, som genom ålderdom, sjukdom eller annan olycka blifvit oförmögna att sig ordentligt försörja, försöka bereda platser för Ledamöter som deraf äro i saknad samt att lemna begrafningshjelp efter afliden Ledamot och efter afliden Ledamots hustru eller enka, såvida denna sistnämda ej ingått nytt gifte samt årlig pension till afliden Ledamots enka och barn, till de sednare så länge, till dess de kunna sig sjelfva försörja.

§2 Ansökan om inträde

Hvarje sjöfarande man, hvilken är svensk undersåte ……. Icke öfverstigande 40 års ålder.

1870 Nödhjälpskassan bildas genom gåvor från hedersledamöter och andra personer.

1883 Ångfartygsannonsförening bildas. Intäkterna delas lika mellan ÅB och Sjömanna.

1891 Nya stadgar innehållande bestämmelser om att kassan skulle bestå av tre fonder, grundfonden, pensionsfonden samt nödhjälpsfonden, antogs.

1910 Nya stadgar med ett nytt reglemente där inträdesbestämmelserna ändrades, så att man måste ha avlagt examen som berättigade att föra befäl på däck eller haft minst fem års oförvitlig tjänst på segelfartyg.

1916 Två förmånsklasser borttogs, liksom änkepensionerna.

1934 Sjömannaföreningen inregistreras av Socialstyrelsen såsom en laglig Understödsförening.

1944 Grundfonden upplöses och en sjukhjälpsfond samt en begravningshjälpsfond bildades. Återstoden av grundfonden användes till avskrivning på fastighet samt till nödhjälpsfonden

1946 16 donationsfonder ombildades till två huvudgrupper:

Fria fonder, varmed menades sådana där bestämmelser om avkastningens användning eller fondens tillväxt saknades.

Bundna fonder, där förmånstagare helt eller delvis var insatt eller fonden skulle ökas med någon del av avkastningen.

De fria fonderna fixerades till visst belopp och deras utdelning skulle ske över nödhjälpsfonden, till vilken också överskjutande kapitalbildning fördes.

1947 Bokföringsfonderna organiseras om till begravningshjälpsfond, pensionsfond, förvaltningsfond samt understödsfond. I enlighet med understödslagens fordran organiserades också en så kallad premiereserv och en säkerhetsfond.

1948 Pensionerna byttes mot ett årligt understöd för alla som var 56-59 år fyllda samt tillhört föreningen 15 år( om man går med före 40 års ålder uppfylles detta automatiskt). Med anledning av riksdagens förslag om allmän sjukförsäkring togs sjukhjälpen bort. Bestämmelser om hedersledamöter, dvs icke sjömän, tas bort ur stadgarna.

1953 Annonsföreningen avvecklas formellt efter att i realiteten avvecklats 1948 då den inlevererat 139 000 Kr under närmare 40 år.

1968 Beslutas om nedtrappning av understöd till åldersgruppen 56-59 år, från och med 1970 för att helt upphöra 1973.

1970 Pensionerna i stadgarna tas bort. Understöd blir återbäring i enlighet med lagen om understödsföreningar. Återbäring utbetalas till alla som fyller 60 år eller mer och med lika belopp till dess medlemmar. Beloppen utskrives ej i stadgarna utan bestäms varje år vid årsmötet.

1971 Sjömannaföreningen ansluter sig till Svenska Livförsäkringsföreningars Riksförbund.

1979 Föreningens firma ändras till "Sjömannaföreningen, försäkringsförening".

1988 Donationsfonderna utreds och utdelningsprinciper bestäms.

2021 Sjömannaföreningen blir en försäkringsförening och ställs under Finansinspektionens tillsyn. Stadgarna förnyas.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub