Huset head

Om Sjöfartshuset

Ett hus med lång historia

Fastigheten Skeppsbron 10 (Sjöfartshuset) har anor från 1671 och ägs av Neptuni Orden tillsammans med ÅB, Sjökaptens-Societeten och Sjömannaföreningen i AB Endräkten. Samtliga föreningar är verksamma i Sjöfartshuset och har ett gemensamt kansli.

Historien bakom Sjöfartshuset, texten är från Wikipedia.

Det är okänt vem Kock anlitade som arkitekt, bland dem som har nämnts som möjliga arkitekter finns Nicodemus Tessin d.ä. och Jean de la Vallée som båda tillhörde den absoluta arkitekteliten i Sverige vid tiden.

Det är Tessins byst som pryder mittfrontonen. Huset uppfördes på två oregelbundet formade tomter som byggherren förvärvade 1664, tomterna utgör den östra sidan av kvarteret och omges, förutom av Skeppsbron, av Bredgränd på den södra sidan och av Skeppar Karls gränd på den norra sidan. Tomterna var delvis bebyggda.

På grund av de osäkra grundförhållandena har huset liksom de flesta fastigheter i Gamla stan under åren drabbats av stora sättningsskador. En större reparation och ombyggnad genomfördes i mitten av 1700-talet, i samband med det ändrades planlösningen radikalt och nya mellanväggar skapades. Som en följd av det ändrades också grändfasaderna och fönstren flyttades för att passa den nya rumsindelningen. Kring år 1800 skedde ytterligare en ombyggnad. Ombyggnaden innebar genomgående reparationer av huset samt nyinredning av flera av rummen. Masreliez försåg dessa rum med en högklassig sengustaviansk inredning med mycket påkostade dekorerade väggfält, snickerier och eldstäder. Masreliez inredningar är bevarade och tillhör de främsta bevarade inredningarna från tiden.

När de nuvarande ägarna tog över huset 1958 var det igen i dåligt skick med sättningsskador och en ny genomgripande renovering skedde 1960 då grunden förstärktes. På grund av att fasaden vid olika fasadrenoveringar har skrapats ren är det oklart hur den ursprungliga färgsättningen såg ut. De nuvarande putsen som härstammar från renoveringen 2000 bygger på husets utseende under den gustavianska tiden.

Byggherren Isaac Kock var född i Bromberg i Preussen 1620 som son till myntmästaren Marcus Kock. Fadern gick i svensk tjänst 1626 och familjen flyttade till Sverige, där Markus Kock blev myntmästare i Nyköping. Isaac Kock som följde i faderns fotspår utnämndes 1659 till kunglig myntmästare. 1664 förvärvade han två fastigheter vid Skeppsbron av borgmästaren Johan Prytz.

Byggstarten 1667 sammanföll med att Kock adlades och fick namnet Cronström.

Huset såldes 1675 till riksrådet och generalamiralen Lorentz Creutz som bara hann äga det ett år. Då stupade Creutz vid slaget vid Ölands södra udde där förde Creutz befäl över Kronan. Creutz begick misstag som ledde till fartygets förlisning, en av den svenska flottans värsta katastrofer. Förlisningen krävde upp mot 800 människors liv. Grosshandlaren Stephan Kniper köpte huset 1752 av dödsboet efter riksrådet Gustaf Palmfelt. Under senare delen av 1700-talet skall huset ha ägts av den förmögna möbelhandlaren Carl Adolph Grevesmühl, under denna tid inreddes huset i sengustaviansk stil av Louis Masreliez som även arbetade med Stockholms slotts inredning för Gustav III. Eventuellt skall också Masreliez själv ha ägt huset under en period. Från 1802 och 100 år framåt ägdes huset av familjen Scharp och senare genom giftermål av familjen Skogman.

Bokförläggaren Karl Otto Bonnier köpte fastigheten 1902 och upplät delar av den till Svenska författarförbundet. En annan hyresgäst under Bonniers tid var författaren Sigfrid Siwertz. Bonniers behöll huset till 1950 då det såldes till byggföretaget Olle Engkvists pensionsstiftelse. Vid denna tid var huset mycket nedgånget och stiftelsen försökte snart få Stockholms stad att överta huset och bekosta en renovering. Staden ansåg emellertid att det skulle bli för dyrt. I stället tog det 1930 bildade fastighetsbolaget Endräkten över huset 1958. Bakom Endräkten fanns fyra sjöfartsorganisationer; Neptuni Orden, Sjökaptens-Societeten, Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet och Sjömannaföreningen.

1958 tog de nuvarande fyra organisationer över huset genom sitt gemensamma bolag AB Endräkten och använder huset för sina sammankomster och verksamheter.

I fastigheten bedrivs också festvånings- och konferensverksamhet riktat till externa kunder, bland annat i den gustavianska paradvåningen och i den nyinredda vindsvåningen. I huset finns också kontor för fastighetsbolaget samt några externa kontorshyresgäster.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub