Huset head

Om föreningarna

Inom Sjöfartshusets väggar har fyra föreningar sin verksamhet och kansli alla med kopplingar till sjöfarten.

Ångfartygs Befälhavare sällskapet i Stockholm (ÅB)

Alla som har avlagt svensk sjökaptens- eller styrmansexamen, som medger befattning som styrman i obegränsad fart och storlek eller avlagt motsvarande utländsk examen enligt medgiven resolution av behörig svensk myndighet, kan vinna inträde i Sällskapet.

Gå till ÅBs hemsida

Sjömannaföreningen

För att bli medlem i föreningen ska man:


  • Vara svensk medborgare
  • Vara under 40 år
  • Ha god hälsa
  • Avlagt nordisk sjökaptensexamen
  • Vara vid ansökningstillfället folkbokförd i något av följande län: Västmanlands län, Södermanlands län, Uppsala län samt Stockholms län

Gå till Sjömannas hemsida

Sjökaptenssocieteten

För att bli medlem ska man vara:

  • Svensk medborgare
  • Vara under 50 år
  • Ha god hälsa
  • Inneha svenskt sjökaptensbrev
  • Vunnit burskap som borgare i 4:e klassen

Gå till Sjökaptenssocietetens hemsida

Neptuni Orden

Neptuni Orden har som sin uppgift att genom understöd hjälpa sjömän och efterlevande samt att utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar. Avkastningen av donationer, testamentariska förordnanden och gåvor, är basen för Neptunihjälpen.

Gå till Neptuni Ordens hemsida

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub