A b head

Historia

Varför bildades då ÅB och hur drivs verksamheten idag?

Anledningen var ytterst att på 1850-talet började ångfartygen att alltmer göra sig gällande och fler och fler hade sin hemort i Stockholm. Man fann helt enkelt ett behov att träffas och så småningom också för att diskutera gemensamma angelägenheter såsom t.ex. lön, pensionsfrågor och yrkesfrågor m.m. I ÅB:s första stadgar §1 kan man läsa om ändamålet: "Bilda ett länge saknat samband till befordrande af ett närmare umgänge mellan ångbåtsbefälhavare i Stockholm och vidare i stadgarna utvecklandet af åsikter och tankar rörande den lefnadsbana medlemmarne för sig valt, liksom därmed sammanhängande ärenden."

ÅB blev alltefter som åren gick en erkänd auktoritet i yrkesfrågor och representativ fackanslutning och drev även en välment men dyr nödhjälpsverksamhet på en fullt solid ekonomisk basis. Den första träffen, med c:a 25 stycken befälhavare ägde rum den 18:e februari 1857 och redan den 2:a mars hade man nästa möte där man diskuterade stadgar, varefter stadgar (dock ej fullbordade) antogs den 16:e mars.

Sällskapets tillblivelse var ett faktum och medlemsavgiften bestämdes till en inträdesavgift a 20 Riksdaler och årsavgift 10 Riksdaler. Under årens lopp ordnades med både pensions-, understöds- och nödhjälpskassa. Från början var beloppen mycket blygsamma, men under åren stärktes kassorna på olika sätt, t.ex. genom donationer. En driftig befälhavare kom på att ÅB skulle sälja annonser som sattes upp på medlemmarnas fartyg som trafikerade skärgården och kusten. Detta blev en succé och var under många år en stor inkomstkälla.

ÅB är idag ett forum för sjöfartsfrågor och ny teknik. ÅB vill leva upp till att vara en modern sammanslutning som även fångar upp unga medlemmar. Det gör ÅB genom att när tillfälle ges ordna en Sjöfartsdag där aktuella frågor tas upp. Som medlem får man en lägre avgift för en heldagskonferens.

Vid föreningssammankomsterna (fyra gånger per år) träffas medlemmarna under trevliga förhållanden. Dessutom inbjuds alltid en talare som håller ett föredrag om intressanta och aktuella ämnen inom sjöfarten.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub